Neuromoninaisten opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja edunvalvontaa Tampereen korkeakouluyhteisössä

Nemo ry on neuromoninaisten opiskelijoiden oma yhdistys

Nemo ry:n tarkoituksena on jär­jes­tää nepsy-piir­tei­sil­le kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joil­le ver­tais­tu­kea ja mu­ka­vaa yh­teis­tä te­ke­mis­tä se­kä edis­tää neu­ro­mo­ni­nai­suu­den huo­mioi­mis­ta ko­ko tam­pe­re­lai­ses­sa kor­kea­kou­lu­yh­tei­sös­sä. Toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä mi­tään tiet­tyä diag­noo­sia – riit­tää, et­tä koet jol­la­kin ta­val­la kuu­lu­va­si neu­ro­mo­ni­nais­ten jouk­koon.

Kaikille Tampereen seudun korkeakouluopiskelijoille

Nemo ry yhdistää Tam­pe­reen yli­opis­ton ja ammatti­korkea­koulun sekä Poliisi­ammatti­korkea­koulun neuro­moni­naiset opis­ke­lijat.

Liity jäseneksi

Voit liit­tyä jä­se­nek­sem­me täyt­tä­mäl­lä jäsenlomakkeemme. Var­si­nai­sek­si jä­se­nek­si voi­vat liit­tyä Tam­pe­reen seu­dun kor­kea­kou­luis­sa opis­ke­le­vat hen­ki­löt. Kan­na­tus­jä­se­nek­si voi liit­tyä ku­ka ta­han­sa yk­si­tyi­nen hen­ki­lö tai yh­tei­sö, jo­ka ha­luaa tu­kea yh­dis­tyk­sen toi­min­taa.