Tervetuloa liittymään jäseneksemme!

Nemo ry:llä on kak­si jä­se­nyys­tyyp­piä:

Varsinaiseksi jäseneksi voi liit­tyä Tam­pe­reen seu­dun kor­kea­kou­luis­sa opis­ke­le­va hen­ki­lö, jo­ka hy­väk­syy yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­sen.

Kannatusjäseneksi voi liit­tyä ku­ka ta­han­sa yk­si­tyi­nen hen­ki­lö tai yh­tei­sö, jo­ka ha­luaa tu­kea yh­dis­tyk­sen toi­min­taa. Kan­na­tus­jä­se­nel­lä ei ole ääni­­oi­keut­ta yh­dis­tyk­sen ko­kouk­sis­sa.

Jäsenmaksu

Vuonna 2024 jä­sen­mak­sut ovat:

  • Varsinainen jäsen: 5 euroa
  • Kannatusjäsen: 20 euroa

Jäsenmaksu kat­taa ka­len­te­ri­vuo­den 2024. Jä­sen­mak­su­las­kut lä­he­te­tään säh­kö­pos­tit­se ke­vät­lu­ku­kau­den 2024 ai­ka­na. Jä­sen­mak­sua mak­saes­sa­si voit ha­lu­tes­sa­si li­sä­tä sii­hen ha­lua­ma­si suu­rui­sen kan­na­tus­mak­sun.

Jäsenlomake

Tällä lo­mak­keel­la voit liit­tyä Tam­pe­reen seu­dun neu­ro­mo­ni­nai­set kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat Nemo ry:n var­si­nai­sek­si jä­se­nek­si tai kan­na­tus­jä­se­nek­si.

Liit­ty­mäl­lä jä­se­nek­si hy­väk­syt yhdis­tyk­sen sään­nöt.

Lä­het­tä­mäl­lä tä­män lo­mak­keen hy­väk­syt hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­lyn jäsen­re­kis­te­rin rekis­te­ri­se­los­teen mu­kai­ses­ti. An­ta­mia­si hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja tie­to­suo­ja-ase­tus­ten mu­kai­ses­ti.